جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

 فلزیاب اثر ذرات را باید بتواند حذف نمایید و فلزیاب اثرذرات را در صورتی میتواند از دید فلزیاب خارج نماید که توان تفکیک طلا را در عمق زیاد داشته باشد و فلزیاب درتشخیص علائم ناپایدار که پراکنده میباشد ولی تراکم بالاتری دارد نسبت به علائم هدف دچار خطا میگردد و اهداف با علائم منظم که تحت تاثیر علائم دیگر در صحنه کار متعلق به مواد معدنی و منابع و ذرات قرار نگیرد توان سیستم فلزیاب را در تشخیص هدف واقعی افزایش میدهد

در موقعیت که منابع و هدف بر یکدیگر نیرو یا جریان وارد مینمایند موجب شکل گیری حالت کثرت امواج و انرژی و جریان حاصله از نیرو و جریان انرژی و امواج وارد گردیده بر یکدیگر میگردد  وقتیکه علائم سیستم فلزیاب منتشر میگردد این نوع حوزه غالب شدن علائم یا جریانات هدف و مواد معدنی  بریکدیگر بازتاب با سرعت بیشتر را گرفته و در صحنه کار منتشر میگردد این علائم ناپایدار پدیده امده از جریانات متفاوت از دید سیستم فلزیاب دارای تغییر جریان و یا حالت حرکت میباشد و میتواند موجب گردد که سیستم فلزیاب  اولین محدوده یا دیواره تغییرات را که در اثر جابجایی با تراکم بیشتر شکل گرفته و بعتوان تفریق و تفاوت با دیگر نقاط مشخص میگردد را بعنوان عامل واکنش تشخیص داده و امکان دارد این محل تا مرکز هدف واقعی فاصله زیادی داشته باشد و اپراتوربه دلیل عدم تشخیص در این وضعیت موقعیت محل هدف اصلی را تشخیص ندهد و اقدام به حفاری نموده که عمل کاوش به جای یا هدف نمی رسد.

اگر سیستم فلزیاب دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد اپراتور یا کاربر میتواند با تغییر اعداد این تنظیمات سیستم فلزیاب را برای تشخیص هدف اصلی از نقاط مربوط به علائم با تراکم بالا به حد مطلوب رسانده تا سیستم فلزیاب بتواند دیواره و مرکز هدف واقعی را تشخیص داده و تفکیک نماید.

فلزیاب ان علائم را بعنوان علائم متعلق به هدف تشخیص میدهد که در تنظیمات فلزیاب تعیین گردیده است و هر نوع علامت که در صحنه کارمنتشر گردیده و به علائم هدف نیز نزدیک باشد میتواند در فلزیاب واکنش ایجاد نماید و این واکنش حتی میتواند در محدوده ای باشدکه هدف وجود دارد ولی توان علائم هدف نسبت به علائم مشابه در صحنه کار دارای توان پائین تری از نظر فشار و تراکم باشد و سیستم فلزیاب ان علائمی را که نزدیک به علائم هدف است و فشار یا تراکم بیشتری دارد بعنوان علائم هدف تشخیص خواهد داد و قابل تشخیص توسط فلزیاب میباشد را بعنوان علائم مربوط به هدف مورد ارزیابی قرار میدهد

 این عمل جابجایی یا کثرت امواج و جریان یا انرژی غالب متعلق به  صحنه کار که به امواج و انرژی یا جریان هدف تسلط یافته یا غالب میگردد یا علائم هدف اصلی بر علائم صحنه کار دچار مقلوبیت میگردد توان دید سیستم فلزیاب را در تشخیص علائم هدف اصلی تغییر داده یا کاهش میدهد.

 هر چه مدت بیشتری از زمان عمر هدف و تبادل این جریان گذشته باشد علائم بی تعادلی و ناپایداری و پراکنده با توسعه گسترده تری در صحنه کار منتشرمیگردد و امکان خطا دردید سیستم فلزیاب را افزایش میدهد.

تشخیص بین علائم مربوط به هدف واقعی با دیگرعلائم منتشر شده در صحنه کار با تنظیمات سیستم فلزیاب ارتباط مستقیم داشته و اپراتور یا کاربر با تغییر در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میتواند بین علائم هدف واقعی و دیگر منابع یا ذرات را ایجاد نموده تا سیستم فلزیاب تواند علائم هدف مورد نظر را تفکیک نماید

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

 

 

 

 

فلزیاب نقطه یاب در کل همان فلزیاب نقطه زن است در کار با فلزیاب نقطه یاب یا نقطه زن رعایت مواردی در کار با فلزیاب الزامی میباشد و تشخیص نوع تنظیمات برای کاربرد علائم سیگنال فلزیاب در جهت افزایش قدرت تفکیک برای نقطه یابی یا نقطه زنی امری است که اپراتور فلزیاب یا کاربر طلایاب باید رعایت نماید

برای فلزیاب ان علائم را بعنوان علائم متعلق به هدف تشخیص میدهد که در تنظیمات فلزیاب تعیین گردیده است و هر نوع علامت که در صحنه کارمنتشر گردیده و به علائم هدف نیز نزدیک باشد میتواند در فلزیاب واکنش ایجاد نماید و این واکنش حتی میتواند در محدوده ای باشد که هدف وجود دارد ولی توان علائم هدف نسبت به علائم مشابه در صحنه کار دارای توان پائین تری از نظر فشار و تراکم باشد و سیستم فلزیاب ان علائمی را که نزدیک به علائم هدف است و فشار یا تراکم بیشتری دارد بعنوان علائم هدف تشخیص خواهد داد و قابل تشخیص توسط فلزیاب میباشد را بعنوان علائم مربوط به هدف مورد ارزیابی قرار میدهد

 این عمل جابجایی یا کثرت امواج و جریان یا انرژی غالب متعلق به  صحنه کار که به امواج و انرژی یا جریان هدف تسلط یافته یا غالب میگردد یا علائم هدف اصلی بر علائم صحنه کار دچار مقلوبیت میگردد توان دید سیستم فلزیاب را در تشخیص علائم هدف اصلی تغییر داده یا کاهش میدهد.

 هر چه مدت بیشتری از زمان عمر هدف و تبادل این جریان گذشته باشد علائم بی تعادلی و ناپایداری و پراکنده با توسعه گسترده تری در صحنه کار منتشرمیگردد و امکان خطا دردید سیستم فلزیاب را افزایش میدهد.

تشخیص بین علائم مربوط به هدف واقعی با دیگرعلائم منتشر شده در صحنه کار با تنظیمات سیستم فلزیاب ارتباط مستقیم داشته و اپراتور یا کاربر با تغییر در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میتواند بین علائم هدف واقعی و دیگر منابع یا ذرات را ایجاد نموده تا سیستم فلزیاب تواند علائم هدف مورد نظر را تفکیک نماید

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

 

 

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

 

 

 

زیر مجموعه ها