جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب تفکیک دارطلا را میتواند تفکیک نماید و فلزیاب با تفکیک یا فلزیاب تفکیک دار میتواند اهداف الیاژی از اهداف خالص یا طلا  را مشخص نماید و این عمل بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE به انجام میرسد

فلزیاب تفکیک دار از از نوع فلزیاب انتنی باشد با تغییر عدد VDI در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میتواند اهداف الیازی را از هدف خالص جدا نمود

فلزیاب تفکیک دار از نوع فلزیاب تصویری با برنامه لکه سه رنگی باشد که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد اهداف هر میزان دارای حالت اکسید یا یونیزاسیون یا یونیزه شدن یا به زبان عام پوسیده انها کمتر باشد توسط سیستمهای لکه رنگی یا رنگ بهتر در با رنگهای روشنتر اشکار میگردد و انها که سرعت خود سوزی بالاتری دارد با رنگ تندتراشکار میگردد.

فلزیاب تفکیک دار از نوع صدا زمینه باشد که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد بر روی هر نوع هدف یک نوع نوسان متعلق به همان هدف در صدا زمینه ایجاد میگردد

منابعی که دما و بطبع دارای مادون قرمز میباشد بوسیله این دسته سیستمها فلزیاب واضحتر مشخص میگردد.

فلزیاب تفکیکی دار که از نوع فلزیاب تصویری با برنامه نرم افزار تفکیک رنگ COL PRO میباشد که از طریق رنگها میتوان نوع اهداف را مشخص نمود اهداف الیاژی باعث میگردد که رنگ اهداف الیاژی از ترکیب چند رنگ اشکار گردد و بطبع عدد VDI مربوط به ان لکه رنگ نیز از میانگین الیاژ ان هدف و رنگ پدید امده ظاهر میگردد.

بعد از مدتی که از عمر اهداف و منابع میگذرد دچار اکسید یا خودسوزی و پوسیدگی بنابر شرایط همان هدف یا منبع میگردد و این وضعیت بر روی علائم سیستم تاثیر و حالت تغییر میگذارد.

 اهداف که پوسیده میشود شکل اولیه خود را از دست داده و ترکیب ان تغییر مینماید و به همان میزان علائم بازتاب گردیده از این اهداف تغییر یافته نیز تغییر میاید مانند اهن که بعد از پوسیدگی شرایط اولیه خود را از دست داده و علائمی مانند یک هدف غیر اهنی را از خود بازتاب داده و علائم یک اهن پوسیده بسیار شبیه یک هدف از نوع طلا GOLD میباشد البته مواد معدنی از نوع اکسید اهن یا منابع مانند سنگ حدید نیز همین شرایط را داشته و علائم شبیه به طلا GOLD را بازتاب نموده و این شبیه بودن علائم به یکدیگر میتواند تشخیص فلزیاب را به خطا اندازد و سیستم فلزیاب که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد با تغییر این تنظیمات قابلیت جدا سازی این منابع را از هدف اصلی میتوان مشخص نمود

اهداف الیاژی که در درون ان انواع الیاژ وجود داشته و ان نوع مواد که سریعتر پوسیده شده نسبت به ان مواد که با زمان بیشتر پوسیده میگردد میزان بالاتری داشته باشد به مرور زمان موجب پوسیدگی دیگر منابع نیز میگردد و این نوع هدف میتواند علائم بازتاب شده مانند یک هدف غیر اهنی با ارزش مانند طلا GOLD را ایجاد نماید و این موضوع نیز میتواند سیستم فلزیاب را به خطا انداخته اگر یک توده یا مقداری مواد معدنی و منابع با شرایط درهم امیخته از منابع اهنی و غیر اهنی در کنار یکدیگر قرار بگیرد به خاطر اینکه از نظر ساختار با اطراف خود متفاوت است موجب میگردد که علائم بازتابی مانند یک هدف غیراهنی با ارزش مانند طلا GOLD را نیز ایجاد نماید و این عوامل بر روی تشخیص فلزیاب از هر نوع و ساخت هر کجا باشد اثر نامطلوب بگذارد و فقط با سیستم فلزیاب دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میتوان اهداف و این نوع منابع را از یکدیگر تفکیک نمود

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زمین خطا فلزیاب را میتوان افزایش دهد و زمین خطا فلزیاب را برای تشخیص هدف اصلی یا طلا شکل داده و فلزیاب که خطا زمین را حذف نماید میتواند قدرت تفکیک طلا از دیگر منابع را داشته باشد و فلزیاب هر نوع علائم که در صحنه کار است را دریافت نموده یا هر نوع مواد معدنی و منابع و هدف از خود علائم مرتبط به خود را انتشار میدهد یا در صحنه کار پراکنده مینماید

هر نوع منبع که در صحنه کار از خود علائمی را منتشر مینماید دارای شرایط خاص خود همان منبع است

این علائم بطور طبیعی میتواند دارای نویز مختص خود باشد و این این نویزها میتواند در عملکرد سیستم فلزیاب اثر گذاشته و توان تشخیص سیستم فلزیاب را کاهش دهدیا خطا را در واکنش فلزیاب ایجاد نماید

سیستمهای فلزیاب یا ردیاب یا یابنده  به دلیل بهره گیری از جریان یا انرژی یا امواج یا فرکانس  در ذات خود نویز یا منابع حرارتی را دارا میباشد و این نویزها به دو دسته هستند

 دسته اول نویزها که مفید هستند و دسته دوم نویزهای که در علائم انتشاری تاثیر نامطلوب میگذارد.

لایه های زمین نیز همین شرایط را از نظر نویزها داشته که نویزها نامطلوب یا مضر از مواد معدنی یا منابع یا اهداف پوسیده شده برای سیستم فلزیاب ایجاد پارازیت مینماید که تشخیص سیستم فلزیاب با اعوجاج روبرو مینماید و این کانال انحرافی عامل تشخیص اشتباه سیستم فلزیاب یا رادار زمینی دستی و یا هر نوع یابنده  میگردد که به استعاره به ان خطا یا انحراف در تشخیص فلزیاب  میگویند.

مواد معدنی و منابع در صحنه کار میتواند علائم دارای نویز را ایجاد نموده که این نویز در صحنه کار پراکنده گردیده و در صورتیکه در ان محدوده انواع مختلف مواد معدنی و منابع وجود داشته باشد انواع مختلف نویز و علائم در ان محدوده انتشار میاید و همه این نویز و علائم به همراه علائم هدف میتواند به سمت سیستم فلزیاب بازتاب شده و سیستم فلزیاب باید این علائم را مورد ارزیابی قرار داده و از بین این علائم و نویزها ان علامت که مربوط به هدف اصلی است را تشخیص دهد و اگر نویز ها و علائم موجود در صحنه کار بازتاب با قدرت بالاتر از علائم هدف را داشته باشد باعث میگردد که سیستم فلزیاب نتواند علائم مربوط به هدف اصلی را مورد پردازش قرار داده و از ارزیابی علائم مربوط به هدف صرف نظر نماید

 هرگونه نویز یا علائم منابع که در صحنه کار پراکنده میگردد و موجب اختلال در تشخیص سیستم فلزیاب میگردد انحراف یا خطا در تشخیص فلزیاب میگویند

عوامل گوناگون در یک صحنه کار میتواند کانال انحرافی مرتبط به ان محدوده را برای سیستم فلزیاب ایجاد نماید و باعث افزایش خطا در ان سیستم فلزیاب در رابطه با ان محدوده میگردد.

 نویزهای مفید ان دسته از علائم میباشد که بر روی واکنش سیستم فلزیاب اثر نامطلوب نمیگذارد و این نویزها مفید میتواند از هدف ایجاد گردد

بعضی از نویزها توسط خود سیستم فلزیاب ایجاد میگردد که اگر سیستم فلزیاب متناسب با مواد معدنی و منابع صحنه کار و الیاژ هدف تنظیم نگردیده باشد نویز ایجاد گردیده توسط فلزیاب نیز میتواند تشخیص سیستم فلزیاب را به انحراف و خطا انداخته

هدف نیز دارای نویز میباشد که نویز مربوط به هدف زمانی مفید است که سیستم فلزیاب متناسب با نوع هدف تنظیم گردیده باشد

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

 

 

 

تکنولوژی فلزیاب پیشرفته را از قدرت تفکیک فلزیاب برای طلا در عمق زیاد با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE میتوان بدست اورد و فلزیاب یک تکنولوژی پیشرفته و خاص میباشد تکنولوژی پیشرفته در فلزیاب پیچیده است

فلزیاب ساده در بازار بصورت مدار اماده به مونتاژ یا نقشه انها در کتاب ها و اینترنت در اختیار عموم یافت میشود

فلزیاب فوق پیشرفته که دارای مدار فلزیاب با قدرت زیاد برای کاوش و تفکیک اهداف در عمق زیاد میباشد درانحصار تولید کننده و طراح نقشه فلزیاب میباشد

نقشه مدار فلزیاب فوق پیشرفته در اختیار عموم قرار نمیگیرد و برای همیشه در اختیار تولید کننده یا طراح نقشه باقی میماند

فلزیاب اماده به مونتاژ یا ان دسته نقشه فلزیاب که در دسترس همگان میباشد توان کاوش در عمق زیاد را ندارد و عده ای سازندگان فلزیاب اقدام به ساخت فلزیاب اینگونه فلزیاب ساده در ایران مینمایند و با قرار دادن صفحه نمایشگر دیجیتال یا کلید دیجیتال اقدام به تغییر ظاهر این نوع فلزیاب ها نموده و با نام و شکل گوناگون به بازار ارائه مینمایند همین دسته از فلزیاب ساخت خود بسیار تعریف مینماید تا خریدار را به خرید این نوع فلزیاب تشویق نمایند

فلزیاب با توانائی بالا نیاز به ظاهر شکیل ندارد بلکه نیار به توانائی بالا در کاوش و تفکیک اهداف را دارد

برای انکه بازار فلزیاب روز به روز رو به توسعه است رقابت در این بازار بین شرکت های بزرگ معتبر در دنیا رو به افزایش است

در ایران به دلیل انکه تولید کنندگان بزرک فلزیاب با تکنولوژی پیشرفته بسیار محدود میباشد بیشتر فلزیاب ها بصورت شخصی ساخته شده و اشخاص به شکل های گوناگون فلزیاب خود را به بازار ارائه مینمایند و همین دسته همیشه برعلیه ان تعداد محدود تولید کننده فلزیاب معتبر اقدام به تخریب نموده و این گروه برای اینکه بتوانند فلزیاب خود را بفروش برسانند از روشهای متفاوت برای ظاهر سیستم فلزیاب خود بهره میبرند ولی چون این دسته فلزیاب که در ایران ساخته میشود از روی نقشه های عمومی و ساده میباشد برای همین توان بالای در کاوش اهداف در عمق زیاد نداشته و توان تفکیک اهداف بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE نداشته و فقط در نهایت میتوانند فقط تفاوت بین فلزیاب اهنی و فلزیاب غیراهنی را مشخص مینماید و زمانیکه از این عده بخواهید فلزیاب خود را در سطح و عمق پنهان نموده و خود شما پیدا نمائید اقدام به این عمل نمی نمایند ولی برای اینکه بازار رقابت را در اختیار خود نگهدارد از ترفند های گوناگون بهره میبرند که سیستم فلزیاب خود را بفروش برسانند بعضی فلزیاب ساخت ایران را با بعنوان فلزیاب خارجی ارائه نموده و تعدادی نیز از نام شرکت های معتبر که محصولات الکترونیکی یا تجهیزات الکترونیکی را تولید مینمایند بر روی سیستم فلزیاب ساخته ایران قرار داده و رنگ و لعابی به این نوع فلزیاب ها داده تا اطمینان خریدار را به خارجی بودن فلزیاب جلب نمایند و در شبکه اجتماعی یا سایت ها همین نوع فلزیاب را با نام خارجی ارائه مینمایند و نام سایت یا شبکه اجتماعی نیز از همان نام خارجی بهره برده و یک پسوند یا پشوند به ان اضافه مینمایند و خطوط تلفن اینترنتی یا گوگل یا یاهو مربوط به کشورهای خارجی را خریدار نموده تا سیستم فلزیاب ساخت ایران را به نام فلزیاب خارجی بفروش برسانند همین دسته اشخاص یا شرکت ها برای اینکه فلزیاب خود را بفروش برسانند دیگر فروشندگان فلزیاب ایرانی که کیفیت بالا را دارد را مورد تهمت قرار داده و در هر شرایطی سیستم فلزیاب ساخت ایران متعلق به شرکت های معتبر را در جلوی دید خریدار خراب مینمایند و بعضی اوقات میگویند که فلزیاب ساخت ایران جی پی اس GPS داشته و محل استفاده فلزیاب را از محل دیگری مشخص مینمایند که این دروغ محض است و گاهی مواقع میگویند ان فلزیاب دست ساز است و توان بالای ندارد که همه اینها دروغ است زیرا جی پی اس GPS توانائی ردیابی اشخاص را از محل دیگری نداشته چون خود جی پی اس GPS یک سیستم موقعیت یاب گیرنده است و نمی تواند اطلاعاتی را ارسال نماید تا از محل دیگر محل استفاده از فلزیاب را مشخص نمود و فلزیاب دست ساز و غیر دست ساز ندارد زیرا توان عملکرد فلزیاب مهم است نه دست ساز یا غیر دست ساز بودن ان فلزیاب مهم باشد و همه این رفتارها برای این است که این دسته توان رقابت با تکنولوژی شرکت های معتبر ایرانی در زمینه فلزیاب را ندارند و اقدام به تخریب تولید کننده فلزیاب ساخت ایران با عناوین متفاوت مینمایند با انکه تولید کنندگان فلزیاب ایرانی از فلزیاب خود اطمینان کامل داشته و در زمان خرید به خریدار اموزش داده و بعد از اموزش هدف نمونه را درسطح و عمق پنهان نموده تا خود خریدار ان هدف نمونه را پیدا نموده و تفکیک نماید تا توان سیستم فلزیاب را بدست اورد و این فلزیاب قابل اطمینان برای خرید است

عده ای نیز فلزیاب خارجی را که کیفیت بالای نیز ندارد و فقط ظاهری زیبا دارد به ایران اورده و به خریداران بعنوان یک فلزیاب حرفه ای ارائه مینمایند و از انجا که تفکر بعضی اشخاص این است که فلزیاب خارجی کیفیت بالاتری دارد اقدام به خرید فلزیاب خارجی نموده و بعد از خرید متوجه میگردند که این نوع فلزیاب ها توان بالای در کاش اهداف در عمق زیاد را ندارد البته شرکت خارجی فروشنده فلزیاب در سایت یا کاتالوگ خود واقعیت را ابراز نموده ولی فروشنده در ایران مطالب دیگری را که واقعیت ندارد برای خریدار ابراز مینماید تا فلزیاب خود را بفروش برساند

راهکار توسعه هر صنعتی وجود رقبا سالم و متعهد است و رقابت صحیح از نشانه های اقتصاد پویا برای افزایش توانائی فن اوری است.

ایجاد بازار رقابت در تولید محصولات از منابع مهم اشتغال زائی میباشد و جلوگیری از هرنوع تولید صنعتی عاملی برای توسعه قاچاق و بازار زیر زمینی میگردد و بطور طبیعی بازار قاچاق و ارائه پنهانی و فاقد کنترل این محصول را افزایش میدهد.

در بعضی از مشاغل و تولیدات عده ای به دلیل عدم توان در رقابت اقدام به تخریب رقبا خود مینمایند که این امر از ضعف رقبا در رقابت فن اوری نوین با دیگران است.

هر تکنولوژی به دنبال بازار تقاضا ایجاد میگردد وعدم رفع این تقاضا بازار را دچار وابستگی به دیگر کشورها مینماید

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

 

 

زیر مجموعه ها