جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب ذرات مزاحم را بخواهد از سیگنال علائم طلا یا هدف اصلی تشخیص دهد باید قدرت عملکردی در تفکیک طلا و هدف اصلی را بنابر اندازه هدف IND SIZE دارا باشد

فلزیاب برای تشخیص اهداف دارای شرایط مربوط به نوع مدار ان فلزیاب میباشد

فلزیاب برای تشخیص نیاز به یک سرجستجوگر داشته که این سرجستجوگر میتواند کوئل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی یا سنسور التراسونیک یا انواع سنسور دیگر یا دسته انتن باشد

فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب مغناطیسی که توسط تغییر ولتاژ در سرجستجوگر خود واکنش از خود نشان میدهد میتواند با کوئل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی عمل نماید که فلزیاب ها با این نوع کیفیت بیشتر از دسته فلزیاب پالسی و ... میباشد این نوع فلزیاب ها دارای تنظیم تعیین حساسیت برای افزایش توان عمق فلزیاب میباشد و افزایش حساسیت این نوع فلزیاب ها میتواند اثر علائم منابع دیگر یا اثر ذرات مزاحم را نیز افرایش دهد و موجب اختلال تشخیص سیستم فلزیاب گردد و این نوع فلزیاب نسبت به دیگر منابع به غیر هدف واقعی از خود واکنش نشان دهد در این نوع فلزیاب ها برای افزایش توان کاوش اهداف در عمق بیشتر از کوئل یا لوپ بزرگتر بهره برده میشود و در نوع سنسور مغناطیسی ان از سنسور سری بهره برده میشود

سیستم فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که با تغییر فرکانس یا جذب علائم و انرژی و نیرو جریان از خود واکنش نشان میدهد میتواند با کوئل یا لوپ یا سنسور مادون قرمز و سنسور نوری حرارتی و سنسور التراسونیک عمل مینماید نوع فوق پیشرفته فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس میباشد که با تغییر این تنظیمات میتوان اثر ذرات در واکنش سیستم فلزیاب را تشخیص داده و با درست تنظیم نمودن این تنظیمات هدف واقعی از دیگر منابع را مشخص نموده و اگر اپراتور یا کاربر در تعیین تنظیمات در این نوع سیستم فلزیاب دقت کامل را به عمل بیاورد امکان خطا این نوع فلزیاب ازبین میرود ولی در صورتیکه نتواند تنظیمات را متناسب با صحنه کار یا اهداف تنظیم نماید سیستم فلزیاب از این نوع امکان دارد هرف مورد نظر را در دید خود قرار ندهد و وجود سنسور التراسونیک یا سنسور مادون قرمز یا سنسور نوری حرارتی که بر روی این نوع فلزیاب ها نصب میگردد موجب افزایش توان تشخیص این نوع فلزیاب در واکنش نسبت به هدف واقعی گردد و در این نوع سیستم فلزیاب بخاطر داشتن تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X نیازمند بکارگیری کوئل یا لوپ بزرک نمی باشد زیرا ابعاد هدف را میتوان در مدار سیستم فلزیاب از این نوع با این نوع تنظیم تعیین نموده و همین تنظیم برای بکار گیری سنسور ها توان تشخیص فلزیاب را افزایش میدهد

 هر نوع تنظیم بر روی سیستم فلزیاب بر روی نوع تشخیص سیستم فلزیاب اثر مستقیم کذاشته و واکنش سیستم فلزیاب بنابر تغییرات در تنظیمات سیستم فلزیاب حاصل میگردد.

عملکرد فلزیاب تصویری در مناطقی که هدف با مواد معدنی و منابع صحنه کاراز دید سیستم فلزیاب از یک طبقه میباشد رنگ پس زمینه و لکه رنگ یا اعداد متعلق به هدف شبیه یا نزدیک به هم یا طبقه مواد معدنی و منابع صحنه کارظاهر میگردد البته این هدف بنابر تنظیمات اپراتور بر روی سیستم فلزیاب اشکار میگردد.

هر نوع تغییر که بر روی صدا یا تصاویر یا اعداد یا رنگ و لکه رنگ یا حرکت انتن بر روی سیستم فلزیاب ایجاد میگردد از تنظیمات اپراتور بنابر دستور داده شده به سیستم فلزیاب میباشد که به صورت واکنش اشکار میگردد.

هر گونه خطا سیستم فلزیاب بنابر دستور اپراتور در تنظیم سیستم فلزیاب نسبت به موقعیت صحنه کار و الیاژ هدف در ان منطقه میباشد .

 سیستم فلزیاب  که یک هدف نمونه فرضی را در سطح و عمق ردیابی و کاوش نموده و تفکیک مینماید دارای توانائی کاوش اهداف میباشد و عملکرد خود را نشان داده است و اگر همین سیستم فلزیاب در مرحله عملیات در صحنه اصلی کار نتوانست هدف اصلی را کاوش نماید بیانگر اشتباه اپراتور در تنظیم متناسب فلزیاب نسبت به موقعیت ان منطقه میباشد

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

 

 

 

 

 تفکیک فلزیاب یا تفکیک طلایاب در هر نوع فلزیاب وجود ندارد و تفکیک در فلزیاب در اصل برای فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با عدد VDI میباشد

شکل واکنش فلزیاب نسبت به تغییر پدید امده در علائم و جریان و انرژی و ولتاژ و امواج فلزیاب میباشد هر نوع سیستم فلزیاب به نسبت طراحی مدار خود از تغییر فرکانس یا ولتاژ یا جریان و انرژی و نیرو بهره میبرد و واکنش نشان میدهد

تمامی سیستمها فلزیاب تفاوت را در اثر ایجاد تغییر در علائم میتوانند تشخیص دهند و سیستمها فلزیاب دارای توانائی تفکیک و تشخیص اهداف یا طلا را بنابر نوع علائم هم ردیف یا مترادف از یکدیگردر انرژی فرکانس مجزا مینمایند 

بعضی علائم موازی یا هم شکل میتواند بر روی سیستم فلزیاب همان شرایطی یا تغییراتی را ایجاد نماید که هدف واقعی بر روی سیستم فلزیاب واکنش ایجاد مینماید در سیستم فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد به اپراتور یا کاربر این اختیار را میدهد که با تغییر اعداد تنظیمات ذکر گردیده بتواند بین این علائم موازی با علائم مربوط به هدف واقعی را تشخیص دهد

در مجموع سیستم فلزیاب ان سیستم فلزیاب است که بتواند انواع فلزات بخصوص طلا را با عدد VDI مجزا پیدا نماید و فلزیاب تفکیکی ان نوع فلزیاب است که بتواند اهداف را از یکدیگر تفکیک با دقت مشخص نموده مانند فلز طلا GOLD را از فلز نقره SILVER و فلز مس COPPER و فلز اهن و ..... را تفکیک نماید و هر کدام ازاین نوع اهداف دارای عدد مربوط به خود در اعداد VDI میباشد  و سیستمهای فلزیاب که فلز اهنی از فلز غیر اهنی را جدا مینماید فلزیاب تفکیکی نیست بلکه فقط تفاوت بین دو طبقه کلی فلزات را مشخص مینماید و این نوع فلزیاب بنابر اعداد VDI  عمل نمی نماید این نوع فلزیاب ها بیشتر از از نوع فلزیاب پالسی میباشد 

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

 

فلزیاب کامپیوتری همان فلزیاب تصویری میباشد که گروهی انرا به نام فلزیاب کامپیوتری معرفی مینماید یا از ان اسم میبرند

سیستمهای فلزیاب یا رادار زمینی و دوربین حرارتی یا رادار حرارتی وهر نوع جستجوگر و یابنده که اهداف را به صورت تصویری یا لکه رنگی یا رنگی یا اعداد دیجیتال را سیستم کامپیوتری مینامند

فلزیاب تصویری دنیا که توان عملیاتی ان مشخص است بطور طبیعی فلزیاب تصویری اهداف و منابع را بصورت لکه رنگ یا اعداد VDI بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE اشکار مینماید

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز 

 

 

زیر مجموعه ها