جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

طلایاب نقطه زن ان نوع فلزیاب میباشد که میتواند یک هدف غیراهنی مانند طلا GOLD را از دیگر اهداف و منابع تفکیک نماید

طلایاب نقطه زن GOLD DETECTOR میتواند یک هدف از نوع طلا GOLD را بصورت مجزا از دیگر اهداف و منابع تفکیک نماید

فلزیاب METAL DETECTOR که بتواند هدف از نوع طلا GOLD از دیگر منابع تفکیک و جدا نماید انواع گوناگون ان وجود دارد و توان تفکیک یک هدف مانند طلا GOLD در فلزیاب ها بستگی به نوع طراحی مدار ان فلزیاب داشته وروش تشخیص فلزیاب غیراهنی از فلز اهنی در هر نوع سیستم فلزیاب نسبت به نوع طبقه مداران فلزیاب از یکدیگر متفاوت است

طلا GOLD دارای الیاژمتفاوت میباشد و باید توجه نمود که ان هدف از نوع طلا GOLD دارای کدام نوع ساختار ترکیبی میباشد یا در ساخت ان هدف چند نوع مواد ترکیب گردیده است ودرصد خلوص هدف طلا GOLD چند درصد است این موضوع بر روی تشخیص سیستم فلزیاب اثر میگذارد

فلزیاب که میتواند طلا GOLD را از دیگر منابع و اهداف تفکیک نماید و باید دقت بالای در تشخیص بین فلز طلا GOLD با دیگر منابع را داشته باشد و برای انکه سیستم فلزیاب توانائی بالای در تفکیک اهداف از یکدیگر را داشته باشد باید دارای تنظیمات پایه اساسی BASIC و تنظیمات اختیاری PRO OPTION باشد که نشانه واضح این نوع سیستمها فلزیاب این است که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد در فلزیاب های که دارای این نوع تنظیمات میباشد میتوان نوع هدف مانند طلا GOLD را در عدد VDI بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE تعیین نموده و سیستم فلزیاب به همان نوع هدف مانند GOLD پاسخ دهد و به دیگر منابع یا اهداف واکنش نشان ندهد و برای اینکه اپراتور یا کاربرمطمئن گردد که ان نقطه یا محدوده ای را که فلزیاب با عدد VDI برای کاوش هدف  طلا GOLD  مشخص نموده است مربوط به هدف واقعی و اصلی است میتواند تنظیمات ذگر گردیده را بر روی دیگر اهداف یا ابعاد قرار داده و در صورتیکه سیستم فلزیاب به ان نقطه واکنش نشان دهد متوجه میگردد که هدف اصلی در ان نقطه وجود نداشته و یک منبع همگن و هم مکان در ان محدوده میباشد که موجب واکنش سیستم فلزیاب یا طلایاب نقطه زن گردیده است

طلایاب نقطه زن از نوع فلزیاب پالسی نمی توان بین هدف طلا GOLD با نقره SILVER و مس COPEER که از نوع غیر اهنی باشد با واکنش متفاوت مشخص نماید بلکه همه این اهداف غیر اهنی را به یک شکل اشکار مینماید

طلایاب نقطه زن از نوع فلزیاب انتنی میتواند شعاع زن و نطقه زنی نموده و مزید سیستم فلزیاب انتنی در همین است که میتواند در یک زمان شعاع زنی و نقطه زنی نماید و فلزیاب انتنی یا فلزیاب راداری که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد توان اپراتور یا کاربر را در تشخیص اهداف واقعی افزایش میدهد

طلایاب نقطه زن از نوع فلزیاب صدا یکسره یا صدای زمینه میتواند اهداف را به نسبت نوع هدف با نوسان متفاوت در صدای زمینه مشخص نماید البته این برای نوع سیستمهای فلزیابی میباشد که برای صدا زمینه دارای تنظیمات تن اجاست TONE ADJUST و کلید پالس و تن PU/TON به همراه  تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد میتواند بر روی هر نوع هدف یک نوع تغییر نوسان در صدای زمینه را دارا باشد و این نوع سیستم فلزیاب  به دلیل نوع طراحی مدار ان توان بالای در کاوش اهداف در عمق زیاد را دارد

طلایاب نقطه زن از نوع فلزیاب تصویری شرایط خاصی نسبت به دیگر فلزیاب های را دارد که میتواند فلز طلا GOLD را در ان تعیین نموده و مشخص نماید فلزیاب تصویری هر نوع تغییر در اطراف و زیر زمین را مشخص نموده و بر روی صفحه نمایشگر لپ تاپ یا تبلت اشکار مینماید و از روی رنگ و نوع لکه رنگ میتوان نوع فلزطلا GOLD را از دیگر منابع تشخیص داد و در فلزیاب تصویری که دارای برنامه COL PRO که با اعداد VDI بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE و تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد میتواند با نوع رنگ لکه رنگ و عدد VDI نوع هدف را مانند طلا GOLD از دیگر منابع تشخیص دهد

 

 

 

 

 

 

فلزیاب نقطه زن میتواند در انواع گوناگون باشد

تعدادی فروشندگان فلزیاب یا بعضی اشخاص ابراز مینمایند یا فکر میکنند که فقط فلزیاب صوتی سیستم نقطه زن است با انکه هر نوع فلزیاب از هر مدل که باشد زمانیکه بتواند مرکز یک هدف را مشخص نماید فلزیاب نقطه زن است

فلزیاب نقطه زن میتواند فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب صوتی یا فلزیاب بوقی باشد هرکدام این فلزیاب ها بتواند مرکز هدف را مشخص نماید فلزیاب نقطه زن است

فلزیاب تصویری میتواند با لکه رنگ از نوع برنامه لکه سه رنگ یا لکه رنگ به همراه عدد VDI در برنامه تفکیک رنگ COL PRO نقطه زنی نموده که اپراتور یا کاربرباید با تغییر بر روی لکه رنگ ها اشکار گردیده هدف واقعی را از دیگر منابع تشخیص دهد

فلزیاب صدای زمینه بر روی هدف قرار بگیرد در صدای زمینه نوسان ایجاد میگردد و در سیستم فلزیاب صدا زمینه که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یاتارگت ایکس TARGET X میباشد نوع نوسان ایجاد گردیده بر روی صدای زمینه به نسبت نوع هدف متفاوت است

فلزیاب صوتی یا فلزیاب بوقی این نوع فلزیاب در حالت صدا ساکت SILENT میباشد و در اثر بر خورد با فلز صدا در سیستم فلزیاب صوتی یا فلزیاب بوقی ایجاد میگردد البته بعضی از این نوع سیستم فلزیاب دارای صدای تیک تیک که به صدای پالس مشهوراست را دارا میباشد و بر روی هدف صدا تیک تیک یا صدا پالس تند شده یا در صدای تیک تیک یک تغییر صدا بصورت بم یا زیر ایجاد میگردد

فلزیاب انتنی میتواند با تک دسته انتن و جفت دسته انتن هدف را شعاع زنی و نقطه زنی نمود و مشخص نمودن مرکز هدف با تک دسته انتن وجفت دسته انتن قابل اجراء است که عملکرد با تک دسته انتن برای نقطه زنی نیازمند تجربه بالا اپراتور یا کاربر میباشد و در صورتیکه اپراتور بخواهد با تک دسته انتن میتواند ردیابی یا شعاع زنی نموده و محدوده و زوایا و اضلاع دیواره هدف را بدست اورده و با جفت دسته انتن مرکز هدف را میتواند تعیین نمایدفلزیاب انتنی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یاتارگت ایکس TARGET X میباشد توان بالای در تشخیص اهداف و منابع از یکدیگر را دارد

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز


 

  فلزیاب لیزری طلایاب ان دسته از فلزیاب دارای سنسور مادون قرمز با توان تفکیک طلا میباشد

فلزیاب لیزری طلایاب حتماً باید دارای توان تفکیک طلا GOLD باشد و سیستم فلزیاب که دارای تفکیک طلا GOLD است باید دیگر اهداف مانند نقره SILVER و مس COPPER و روی ZINC و اهن IRON را بطور مجزا با عدد VDI تفکیک نماید و هر زمانی بر روی هر کدام ازاین اهداف تنظیم گردد سیستم فلزیاب فقط باید بر روی همان فلزیاب وهدف از خود واکنش نشان دهد وبر روی دیگر منابع واکنش از خود نشان ندهد و این واکنش تفکیک باید در سطح و عمق به انجام برسد اگر هدف طلا GOLD را در سطح قرارداده و سیستم فلزیاب به ان واکنش نشان دهد و همان هدف طلا GOLD را به نسبت عمق فلزیاب در عمق قرار داده شود سیستم فلزیاب در عمق نیز به ان هدف واکنش از خود نشان دهد که این عمل در سیستمها فلزیاب دارای تفکیک بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE و طبق تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میتوان یک هدف را در سطح و عمق زیاد با تعیین عدد VDI تفکیک و مشخص نموده

البته دربعضی از سیستمها فلزیاب مانند فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO که درانها از تنظیم EDIT یا عدد VDI بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE بهره برده میشود بخاطر انکه اصل مدار انها از نوع ولتاژ القائی میباشد و درمدار این نوع فلزیاب نمی توان از تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X بهره برد توان تفکیک اهداف با یک عدد VDI در سطح و عمق را ندارد و ذاتاً این نوع سیستمها فلزیاب دارای توان اهداف در عمق زیاد را نمی باشد

فلزیاب پالسی که فقط توان تشخیص تفاوت بین هدف اهنی با فلزیاب غیر اهنی را دارد نمی توان در مدارفلزیاب پالسی پردازشگری را قرار داد که بتواند فقط طلا GOLD را از دیگر منابع تشخیص دهد یا نوع هدف را با تعیین عدد VDI تشخیص داده و سیستم فلزیاب فقط بر روی همان هدف واکنش از خود نشان دهد واکنش فلزیاب پالسی اگر فقط روی طلا GOLD نیزتعیین گردد و از خود واکنش بر روی طلا GOLD نشان داده و بر روی فلز اهن واکنش از خود نشان ندهد زمانیکه بر روی دیگر فلزات غیراهنی مانند مس COPPER یا روی ZINC نیز قرار بگیرد همان واکنش طلا GOLD را داشته و این تفاوت است تفکیک نمی باشد

در مجموع فلزیاب لیزری طلایاب باید از نوع فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی باشد که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد زیرا لیزردرفلزیاب از مادون قرمز میباشد و مادون قرمز دارای تشعشات الکترو مغناطیس و انرژی حرارتی میباشد که توسط بقیه سیستمها فلزیاب بخاطر بهره بردن از ولتاژ در واکنش بر روی اهداف قابلیت نصب را نداشته و اگر نصب گردد عملکردی ندارد یا عملکرد ان چندانی ندارد

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

 

 

 

زیر مجموعه ها