چاپ
دسته: فلزیاب
بازدید: 152

تست عملکرد فلزیاب را میتوان از تفکیک طلا در عمق زیاد بدست اورد و تست فلزیاب امری است که میتواند توان عملکرد فلزیاب را نشان دهد و تمرین با فلزیاب در شرایط کوناگون میتواند تجربه و مهارت اپراتور یا کاربر را افزایش داده تا در صحنه کار اصلی بتواند برای تشخیص هدف واقعی از غیر واقعی با واکنش سیستم فلزیاب اشنائی کامل داشته باشد و این تجربه در تشخیص واکنش سیستم فلزیاب به اپراتور یا کاربر اجازه میدهد که شرایط یک هدف واقعی را از هدف غیر واقعی تشخیص دهد
تست فلزیاب را میتوان در محدوده ای سربسته یا سرباز یا محوطه باز به انجام رساند توجه نمائید که در محوطه سربسته ارتفاع و طول و عرض دو متر در دو متر باشد زیرا محوطه بسته تر یا کوچک تر از این اندازه بر روی واکنش سیستم فلزیاب از هر مدل و نوع و ساخت هر کجا دنیا باشد اثرنامطلوب گذاشته و موجب میگردد که علائم با سرعت و تراکم در ان محدوده انباشته گردیده و تشخیص سیستم فلزیاب را برای پردازش دچار انحراف نماید

بهترین فلزیاب که با ان میتوان تست عملکرد تفکیک طلا در عمق زیاد را بدسست اورد در اصل فلزیاب فرکانسی یا فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی با تنظیمات تفکیک و تشخیص ادیت EDIT یا وی دی ای دیسک VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD و اس ای تی  SAT یا اس ای تی SAT SPEED  یا اتو تراک AUTO TRAC میباشد