چاپ
دسته: فلزیاب
بازدید: 154

رقابت در طراحی فلزیاب جدید یا ساخت فلزیاب جدید راهکار توسعه هر صنعتی فلزیاب برای رقابت سالم و متعهد است و رقابت صحیح از نشانه های اقتصاد پویا برای افزایش توانائی فن اوری است.

ایجاد بازار رقابت در تولید محصولات از منابع مهم اشتغال زائی میباشد و جلوگیری از هر نوع تولید صنعتی عاملی برای توسعه قاچاق و بازار زیر زمینی میگردد و بطور طبیعی بازار قاچاق و ارائه پنهانی و فاقد کنترل این محصول را افزایش میدهد

تولید فلزیاب و طراحی فلزیاب جدید موجب میگردد که بتوان رقابت را در بازار نسبت به شرکت های خارجی توسعه داده و از تسط شرکت های خارجی بر عرصه بازار کشور جلوگیری بعمل اید و کشورهای دیگر نیز به دنبال ساخت فلزیاب جدید میباشند تا بازار کشور خود را تامین نموده و بازار دیگر کشورها را بدست بگیرند