چاپ
دسته: فلزیاب
بازدید: 144

یاد گیری فلزیاب برای بدست اوردن بهترین کارائی فلزیاب باید توسط خود اپراتور فلزیاب با تمرین بر روی فلزیاب ایجاد گردد و اپراتور باید از روی دستورالعمل فلزیاب یا کتاب فلزیاب  و جزوات راهنمای فلزیاب  در زمان تمرین فلزیاب استفاده نماید و این مطالب کتبی فلزیاب را بطور کامل یاد بگیرد .