چاپ
دسته: فلزیاب
بازدید: 147

برای تفکیک طلا با فلزیاب کسب مهارت از الویت های کار با فلزیاب است و در رابطه با کسب مهارت اپراتور فلزیاب باید موارد مندرج در دستورالعمل فلزیاب یا راهنمای فلزیاب را کامل مطالعه و در زمان تمرین فلزیاب بر روی ان اطلاعات تجربه کسب نماید تا با واکنش گوناگون سیستم فلزیاب  اشنا گردد.

هر موفقیتی به تجربه اپراتور فلزیاب بستگی دارد.