جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب درمحدوده ای که رطوبت و ذرات منابع و مواد معدنی پرتو زا قرارمیگیرد دچارخطا در تشخیص اهداف یا طلا میگردد و وجود ذرات در کناررطوبت بالا انحراف در تشخیص را ایجاد نموده که میتواند موجب گردد که فلزیاب سیگنال علائم دیگر منابع را به جای علائم هدف اصلی یا طلا تشخیص داده که این به خاطر افزایش تراکم در وضعیت هواردزهی در همرفتی از یک محدوده به نسبت علائم پراکنده شده در صحنه کار میباشد   

فلزیاب برای حذف منابع و ذرات و رطوبت باید دارای توان تشخیص باشد در فلزیاب پالسی یا فلزیاب BFO یا  فلزیاب VLF و ...... که از نوع ولتاژ القائی میباشد به خاطر اینکه در سرجستجوگران یا کوئل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی تغییر ولتاژ عمل مینماید در زمان برخورد با منطقه ای که دارای رطوبت میباشد بی تعادلی یا بی ثباتی بر روی تشخیص سیستم فلزیاب از این نوع ایجاد میگردد بخصوص در زمانیکه حساسیت سیستم فلزیاب از این نوع را برای کاوش اهداف در عمق زیاد افزایش داده این بی تعادلی بیشتر اشکار میگردد

برای اینکه یک فلزیاب بتواند در یک محدوده با رطوبت بالا عمل نماید باید دارای تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد تا بتوان با تغییر این نوع تنظیم تمرکز توان سیستم فلزیاب را برای تشخیص مرکز هدف افزایش داده شود

فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد توان سیستم فلزیاب را برای تشخیص اهداف در منطقه دارای رطوبت افزایش داده و اثر رطوبت را حذف مینماید

اهداف در مناطق دارای رطوبت علائم پراکنده و به شکل B را بازتاب نموده که تشخیص مرکز هدف را با فاصله یا در یکی از زوایا اطراف هدف مشخص مینماید و سیستم فلزیاب دارای سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET Xمیتواند این تغییر را تشخص داده و با تغییرتنظیمات ابعاد یا سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X این حالت پراکندگی علائم در سیستم فلزیاب با این نوع تنظیمات از بین رفته و سیستم فلزیاب از این نوع میتواند برای پیدا نمودن مرکز هدف متمرکز گردیده و مرکز هدف را مشخص نماید

در سیستمهای فلزیاب اینکه زمین دارای نم یا رطوبت یاشد برای تمرین و بدست اوردن روشهای تنظیم در جهت رفع ابهام و بحران در تشخیص نوع و مرکز هدف بسیار مهم میباشد.

اما برای اینکه بخواهبد عمق یابی سیستم فلزیاب را در نقطه زنی بدست اورید در زمان تست سیستم فلزیاب ان محدوده را مرطوب نموده و با سیستم فلزیاب اقدام به جستجو نمائید قابل قبول نمی باشد  ولی خود روشی برای اشنائی با واکنش سیستم فلزیاب میباشد ولی پایه اساسی و اصلی برای عملیات در یک منطقه با سطح زمین مرطوب نمی باشد و در این حالت نیز تمرین نمائید و نوع تنظیم نسبت به این نوع شرایط را در تا حدودی بدست اورد 

زیرا رطوبت یا نم دستی موجب میگردد که علائم مربوط به هدف بازتاب با شتاب و پراکندگی بیشتری داشته باشد و موجب افزایش توان سیستم فلزیاب در تشخیص هدف در عمق میگردد زیرا این رطوبت در لایه های اطراف هدف و لایه های زیر زمین نمی باشد

همین امر رطوبت یا نم برای اهداف با قدمت زیاد باعث انحراف تشخیص مرکز هدف در روش حرکتی یا شعاع زنی میگردد و پیدا نمودن نقطه را دشوار مینماید.

 رطوبت در زمانیکه بر روی سطح زمین قرار میگیرد بطور طبیعی توسط جاذبه زمین و حرارت محدوده صحنه کار به حالت تبخیر در میاید و این تبخیر یک حالت وجود حرارت را بین سطح زمین تا بالادست ان ایجاد مینماید که این وضعیت پدید امده بین رطوبت سطح زمین و حرارت صحنه کار و جاذبه زمین یک لایه حرارتی را شکل میدهد که این موقعیت دارای جریان و انرژی و امواج و نیرو متعلق به خود میباشد و همین جریانات موجب تغییر در شکل علائم بازتاب شده از هدف میگردد و سیستم فلزیاب را دچارخطا در تشخیص مرکز هدف میگردد

این حالت در صحنه کار به دلیل وجود رطوبت و داشتن وضعیت انرژی و جریان بر روی سیستمها فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF و فلزیاب BFO و ... که ولتاژ القائی میباشند و در سرجستجوگر این نوع سیستمها تغییر ولتاژ عمل مینماید تغییر جریان و انرژی متعلق صحنه کار بر روی جریان و انرژی سرجستجوگر اثر گذاشته و باعث انحراف تشخیص این نوع فلزیاب ها میگردد و باعث بی تعادلی در واکنش این نوع سیستم ها فلزیاب میگردد و جریان متعلق به صحنه کار دارای رطوبت بر روی جریان ولتاژ سیستم فلزیاب پالسی یا فلزیاب BFO و فلزیاب VLF و ..... اثر بالای میگذارد و در سیستمها فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی به دلیل بکار گیری از تغییر فرکانس یا جذب علائم در مدار این نوع فلزیاب ها با تعیین صحیح تنظیمات ابعاد یا سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X موضوع مربوط به رطوبت را از بین خواهد برد

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز