چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 534

فلزیاب عمق طلا را در زمین های گوناگون با مواد معدنی و منابع متفاوت میتواند تشخیص داد یا تفکیک نماید که این ارتباط به نوع فلزیاب نیز دارد و مشخص نمودن طلا در عمق زیاد با فلزیاب بستگی به تناسب تعیین  تنظیمات و نحوه تنظیمات نسبت به نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار دارد و با تغییرتنظیمات توان فلزیاب در تشخیص طلا در عمق زیاد برای یک اپراتور حرفه ای فلزیاب انجام شدنی است و این موضوعی است که اکثر کاربران فلزیاب در نظر نگرفته و برای کار با فلزیاب در جهت تمرین برای کسب مهارت تلاش زیادی نمی کنند و توقع دارند که خود فلزیاب در زمین های دارای مواد معدنی و منابع الوده بصورت خودکار بتواند شرایط مطلوب برای تشخیص و تفکیک طلا یا هدف مورد نظر را به انجام رساند

مواد معدنی و منابع که میتواند عنصر اساسی شکل دهی ذرات انرژی برای تشخیص فلزیاب باشد میتواند توان تفکیک یا توان قدرت عمق فلزیاب را برای کاوش طلا یا هر نوع فلز مورد نظر را کاهش داده یا موجب تغییرات سیگنال علائم طلا یا انواع فلزات یا گنج طلا گردد در اینجا نوع تنظیمات فلزیاب میتواند به کمک اپراتور فلزیاب باید تا بتواند هر نوع شرایط بحران زا را از دید فلزیاب خارج نماید تا فلزیاب بتواند نوع هدف اصلی یا طلا را در هر موقعیت تشخیص داده و تفکیک دهد

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز