قدرت فلزیاب فرکانسی در تفکیک در عملیات جستجو طلا به نسبت دیگر فلزیاب ها مشخص میگردد و انچه از یک فلزیاب فرکانسی از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X تواقع در تفکیک طلا و انواع فلزات داشته نمی توان از هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب مغناطیسی  مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع دستگاه مغناطیس سنج مثل دستگاه مگنتی یا تسلا یا مگنتومتر یا یون یاب یا سیگنال ژنراتورداشت

زیرا قدرت تفکیک فلزیاب فرکانسی که طراحی مدار طبق اصول رادار با تفکیک عدد VDI را دارا میباشد و از انواع فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب سنسوری یا فلزیاب انتنی است در انجام عملیات بنابر اصول حرکت امواج الکترومغناطیس در فرکانس میباشد که این امواج میتواند در محدوده صحنه کار از فرکانس طلا با انرژی طلا یا فرکانس فلزات تعیین شده در عدد VDI بازتاب شده و قدرت حرکت فرکانس در زمان بسیار بالا میباشد و این سرعت زاویه حرکت فرکانس در انعکاس قدرت تشخیص فلزیاب فرکانسی با مشخصات ذکر گردیده را برای کاوش طلا یا انواع فلزات در عمق زیاد در روش حرکتی AC و روش نقطه زنی DC افزایش میدهد

این یکی از تفاوت قدرت یک فلزیاب فرکانسی در تفکیک با عدد VDI نسبت به دیگر فلزیاب ها یا دستگاه های مغناطیس سنج میباشد