فلزیاب مگنکس MAGNEX در تشخیص خطوط مغناطیس حاصل از هر نوع تغییر در زیر زمین و اطراف خود واکنش نشان می دهد و اصل عملکرد هر نوع دستگاه مگنتی یا مگنتومتردر دنیا به همین گونه میباشد و تشخیص میدان مغناطیس میتواند حتی از لایه های زمین که تغییر یافته یا بر هم نیرو وارد مینماید باشد