چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 606

فلزیاب تفاوت سنسور را دارا میباشد و این تفاوت سنسور به نوع فلزیاب وابسته است سنسور در فلزیاب فرکانسی کارایی واقعی برای تشخیص و تفکیک را دارا میباشد و سنسور فلزیاب فرکانسی در دسته سنسور مادون قرمز و سنسور الترا سونیک و سنسورنوری حرارتی میباشد

تفاوت سنسور بکار برده شده در فلزیاب فرکانسی در این است که فلزیاب فرکانسی طبق اصول فرکانس عمل نموده و این دسته سنسور نیز ساختار امواج الکترومغناطیس را داشته و امواج الکترومغناطیس در تشخیص فلزیاب فرکانسی درعملکرد فرکانس داشته و برای همین سیگنال علائم الکترو مغناطیس که توسط سنسور مادون قرمز یا سنسور التراسونیک یا سنسور نوری حرارتی است که عملکرد واقعی تشخیص برای تفکیک را در فلزیاب فرکانسی ایجاد نموده و سیگنال علائم الکترو مغناطیس را برابرتنظیمات در فلزیاب فرکانسی ایجاد نموده و بازتاب انرا دریافت و در مدار فلزیاب فرکانسی این سیگنال علائم با فرکانس فلزیاب فرکانسی برای طلا یا فرکانس انواع فلزات مورد بررسی در تعادل قرار گرفته و موجب میگردد که توان تفکیک در فلزیاب فرکانسی مانند رادار برای تشخیص افزایش یافته و نقطه مرکز طلا یا هدف اصلی مشخص گردد