جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب توده و تجمع سنگ در کنار گنج را بخواهد از موقعیت طلا گنج جدا نماید باید تنظیمات جداسازی ذرات مغناطیسی را داشته باشد که این جداسازی توسط تنظیمات ترشهولد THRESHOLD در فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی میباشد و فلزیاب در شرایط مطلوب در تفکیک طلا میتواند تشخیص داده و تفکیک DISCRIMINATION نماید و تفکیک با عدد وی دی ای  VDI قابل تشخیص میباشد و فلزیاب METAL DETECTOR توده سنگ گوارتز یا توده سنگ اذرین بصورت جداگانه در بین دیگر خاک ها و مواد معدنی و منابع قرار گرفته باشد میتواند میدان مغناطیسی متغیر در اطراف خود و بین دیگر مواد معدنی و منابع ایجاد نموده که بر روی گنج و طلا نیز تغییرجریان بار الکتریکی میگذارد که توسط فلزیاب مغناطیسی مثل فلزیاب پالسی PI یا مغناطیس سنج مگنتومتر یا مگنتی یا تسلا قابل تشخیص نمی باشد

 

فلزیاب تنظیمات فیلتر

فلزیاب در زمان جستجو میتواند با ترکیب تضاد در سیگنال اطراف گنج طلا روبرو شود و این وضعیت تضاد در ترکیب زمانی موجب سیگنال گنج میدان مغناطیس زود را شکل داده که در اثر وضعیت گرانشی زمین و مواد سیگنال و علائم دچار حرکت به سمت توده های با توان بالاتر از نظر وضعیت انرژی میگردد و همین امر موجب میشود فلزیاب های مغناطیسی و ولتاژ القایی از نوع فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا مگنت یا یون یاب یا تسلا با اختلال در تشخیص روبرو گردد زیرا این نوع فلزیاب ها METAL DETECTOR بالاترین تغییرات در میدان مغناطیس که تفاوت فاز را ایجاد مینماید از خود واکنش نشان می دهد

فلزیاب یا طلایاب فرکانسی که بتواند ذرات را نادیده بگیرید باید طبق اصول رادار با تفکیک از جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE عمل نماید

 

ساخت فلزیاب تصویری مگنتومتر

فلزیاب در اطراف گنج با سیگنال متفاوت روبرو شده و اطراف گنج را با تغییر میدان الکتریکی بصورت زمانی روبرو شده و وجود اورانیوم یا کانیهای پرانرژی و تغییرات کربنی این موضوع برای علائم گنج میتواند مغناطیس زود گذر را ایجاد نماید که شکل مغناطیس  ازنوع دریافت انرژی متفاوت که به گنج یا طلا از اورانیوم و مواد معدنی و منابع و کربنها وارد مینماید زیرا علائم پرتوزایی اورانیوم مانند یک عامل خارجی دارای پوتو با امواج متفاوت برای گنج یا طلا میباشد و اثرزمانی برروی میدان الکتریکی  بر سطح گنج یا طلا میگذارد و فلزیاب فرکانسی METAL DETECTOR میتواند این شرایط را از دید فلزیاب خارج نماید تا طلا را تفکیک نماید

 

تناقض در تفکیک فلزیاب