جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب انتنی و شکل واکنش ان به نسبت نوع مدار ان فلزیاب انتنی وابستگی دارد و در روش عملکرد با انتن میتوان به دو صورت عمل نمود ؛
روش انتن چرخشی که با حرکت خودکار یا متحرک خود انتن در دست اپراتور به انجام میرسد.
در روش انتن چرخشی تعادل و تنظیم سطح انتن بسیار مهم میباشد زیرا اپراتور باید اجازه بدهد خود انتن تغییر جهت دهد و در مراحل اولیه هدف را پنهان نموده و شکل مختصات یابی هدف را بصورت فرضی کاوش نموده و با اشتباهات و ایرادات که امکان دارد موجب تشخیص مسیر صحیح گردد را بدست اورد و سپس هدف را خودتان پنهان نموده و بگذارد دیگری پیدا نماید تا اشکالات پدید امده در حال مختصات یابی را توسط یک اپراتور متوجه شوید که امکان دارد در حین جستجو پدید اید و با اشنا گردید تا در عملیات اصلی خود با اختلال روبرو نشوید.
روش انتن ثابت که اپراتور انتن را ثابت نگه داشته و در این نوع عملیات اپراتور دست خود را حرکت میدهد و انتن به صورت ثابت نگه میدارد و اپراتور دست خود را به صورت نیم دایره روبروی صورت خود حرکت میدهد.
از روش انتن ثابت در عملیات سیستمهای عدد دیجیتال یا تصویر عددی راداری و حرارتی نیز بهره برده میشود.

 

درفلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی بکار گیری تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE برای افزایش توان تشخیص سیستم فلزیاب و کاهش انحراف از تشخیص دیگر منابع یا اهداف یا طلا میباشد.

در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE موارد مربوط به تشخیص طلا GOLD را در طبقات مختلف اعداد VDI مشخص نموده است که با ترکیب الیاژی متفاوت از دیگر منابع متعلق به طبقه عدد VDI میتوان از همان طبقه الیاژ ترکیب در یک هدف طلا GOLD بهره برد یا هدف طلا GOLD دارای الیاژ ترکیبی از ان نوع منبع یا طبقه دیگری باشد طبقه عدد VDI طلا از طبقه الیاژ ترکیبی نیز قابل تعیین میباشد یا بر روی صفحه نمایشگر اشکار میگردد یا با دانستن الیاژ ترکیب یک هدف ازنوع طلا GOLD اپراتور میتواند طبقه الیاژ هدف را نیز در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC تعیین نماید .

به دلیل انکه طلا GOLD تاثیرپذیر از اطراف خود میباشد و علائم ان نسبت به مواد معدنی و منابع صحنه کار با تغییر بازتاب میگردد در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE مشخص نموده است در صورتیکه مواد معدنی و منابع صحنه کار تغییر یابد عدد VDI مربوط به یک هدف از نوع طلا GOLD نیز تغییر خواهد نمود و عدد VDI یک هدف طلا GOLD با تغییر مواد معدنی یا منابع صحنه کار تغییر خواهد نمود و عدد VDI مربوط به یک هدف طلا GOLD را اپراتور میتواند بنابر مواد معدنی و منابع صحنه کار تنظیم نماید و در صورتیکه سیستم عددی یا تصویری باشد عدد یا لکه رنگ اشکار گردیده نیز بنابرنوع مواد معدنی و مواد معدنی صحنه کار نیز بر روی صفحه نمایشگر اشکار میگردد.

عدد VDI مربوط به مواد معدنی و منابع صحنه کار را که بدست اورید و بدنبال یک هدف از نوع طلا GOLD میباشید طبقه مربوط به مواد معدنی و منابع صحنه کار را برای کاوش یک هدف طلا GOLD در ان وضعیت در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC تعیین نموده یا با وجود طبقه ای از مواد معدنی و منابع صحنه کار عدد مربوط به یک هدف از نوع طلا در طبقه اعداد VDI مربوط به صحنه کار اشکار میگردد.

فلزیاب تفاوت عدد تفکیک فلزات یا طلا را میتواند با تغییرتنظیمات مشخص نماید که این موضوع در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی انجام شدنی میباشد

تعدادی اهداف یا فلزات در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE با اعداد نزدیک به اهداف اهنی یا مغناطیسی و تعدادی از فلزات یا اهداف نزدیک به طلا یا اهداف غیر مغناطیسی قابل تشخیص میباشد و این حسن بهره بردن از تنظیمات تفکیک با عدد VDI میباشد

جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE را که از اعداد پائین یا اعداد بالا نظاره گردد این موضوع را مشخص مینماید که اهداف یا فلزات مغناطیسی با یک عده از فلزات غیر مغناطیس نزدیک به هم میباشد و این تقسیم بندی دید راداری سیستمهای دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC با تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE یا سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD میباشد و سیستمها فاقد این ترکیب مدار فقط میتواند اهداف را به اهنی و غیر اهنی بودن مجزا نماید که این هم تغییرات در حد مشخص شدن کامل هدف از نظر تفاوت در یک طبقه فلز هم طبقه نمی باشد.

کلاً عملیات تفکیک و تشخیص DISCRIMINATION در تمامی سیستمهای پیشرفته نیز بصورت نسبی میباشد و اهداف همگن یا هم مکان میتواند از دید سیستمها به جای همدیگر تشخیص داده شود و جداسازی ان با تغییرات در تنظیمات فلزیاب مغناطیسی مانند فلز پالسی PI یا تی ار TR یا وی ال اف VLF و دستگاه مغناطیس  سنج مثل مگنتومتر یا مگنت نمی باشد