جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

تضاد تفکیک در فلزیاب میتواند از عوامل متفاوت شکل بگیرد و تضاد در تفکیک فلزیاب بیشتر بر روی تفکیک طلا پدید می اید زیرا مواد معدنی و منابع و کانیهای متفاوت میتواند سیگنال علائم شبیه به طلا را بازتاب نماید و فلزات پوسیده یا اهداف نزدیک به طلا در طبقه جدول تفکیک VDI SCALE میتواند وضعیت طلا را برای فلزیاب ایجاد نماید

 تغییر شرایط علائم سیگنال بازتاب شده از دیگر منابع در صحنه کار تضاد در تفکیک فلزیاب را ایجاد نموده که عامل خطا در فلزیاب برای مشخص نمودن طلا یا نوع هدف میگردد

فلزیاب در اثر نوع تضاد در مواد معدنی و منابع صحنه کاربا هدف یا طلا  با خطا روبرو شده و این ایجاد تفاوت موجب تغییر درشکل سیگنال ابعاد طلا یا اندازه طلا در بازتاب میگردد

در اینجا نوع تنظیمات در فلزیاب این توان را ایجاد مینماید که تضاد در تفکیک از دید فلزیاب خارج گردد و این نوع تنظیمات تفکیک EDIT به همراه تغییر عدد VDI و ابعاد هدف ترشهولد THRESHOLD سطح و حجم در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی میباشد

قدرت تفکیک ثابت فلزیاب در عمق زیاد برای اهداف یا طلا از دسته شرایط مشخص کننده قابلیت اطمینان به ان فلزیاب میباشد

قدرت تفکیک ثابت در فلزیاب برای عمق زیاد در اصل در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X حاصل میگردد  

در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تعیین عدد VDI در تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION با تغییر عمق طلا یا فلز قدرت تفکیک تغییر نمی نماید

 تغییر ابعاد طلا یا فلزات در اثر تضاد در نوع مواد معدنی یا منابع صحنه کاربا تغییر عدد ابعاد هدف ترشهولد THRESHOLD قابل تشخیص میباشد

تفکیک وعمق فلزیاب دو جریان مرتبط با یکدیگر میباشد و توان عمق فلزیاب و تفکیک طلا موضوع مهم در نحوه عملکرد فلزیاب برای کاوش در عمق زیاد میباشد

مواد معدنی و منابع صحنه کار از عواملی است که میتواند بر روی تفکیک فلزیاب و عمق فلزیاب اثر مستقیم گذاشته و توان فلزیاب را در جهت تشخیص طلا یا انواع فلزات در عمق زیاد کاهش دهد

 همان میزان که اندازه طلا یا ابعاد هدف در قدرت تشخیص انواع فلزات یا طلا در عمق فلزیاب اثر میگذارد و نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار نیز بر روی قدرت عمق فلزیاب تاثیر میگذارد و این عوامل میتواند شرایط قدرت عمق فلزیاب را شکل دهد و فلزیاب که بخواهد همه این شرایط را پشت سرگذاشته تا با ثبات سیگنال علائم طلا یا انواع فلزات را تشخیص داده باید قدرت جداسازی در تفکیک طلا یا انواع فلزات را در فرکانس طلا یا فلزات به نسبت فرکانس مواد معدنی و منابع صحنه کار را از مغناطیس متفاوت هر کدام اینها داشته باشد