جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب انتنی طلا بزرگ را بتواند کاوش نماید باید قدرت تشخیص سطح الکتریکی طلا را داشته باشد و این تشخیص سطح الکتریکی یک طلا بزرگ که در مرکز طلا یا سطح بدنه طلا شکل میگیرد با یک فلزیاب انتنی از نوع فرکانس القایی یا جذبی قابل تشخیص میباشد زیرا یک طلا بزرگ بخصوص یک طلا بزرگ قدیمی یا گنج طلا تابش بالایی از ذرات انرژی خود را به اطراف منعکس نموده است

 خصوصیات برتریک فلزیاب انتنی یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب سنسوری از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی در دارا بودن تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE میباشد که تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE یا تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X موجب میگردد وضعیت مرکزسطح الکتریکی طلا بزرگ را ازتایش اطراف ان در دیواره طلا بزرگ تشخیص داده و با عدد VDI تفکیک نماید   

فلزیاب انتنی طلا بزرگ یا فلزیاب انتنی فلزبزرگ یا گنج یاب انتنی فلزبزرگ یا طلایاب انتنی طلابزرگ را در شرایط متفاوت میتواند تفکیک نماید ولی مشخص نمودن یک هدف بزرگ بخصوص فلزیاب انتنی یک هدف بزرگ طلا را در شرایط گوناگون میتواند از خود واکنش متفاوت نشان دهد

فلزیاب انتنی طلا کوچک را بتواند در عمق زیاد نسبت به عمق نهایی ان فلزیاب انتنی پیدا نموده و تفکیک نماید یک فلزیاب انتنی باید باشد که قدرت بالای در تشخیص انواع فلزات در عمق را دارا باشد ولی در ابتدا عمق فلزیاب را با طلا ارزیابی مینمایند زیرا تفکیک طلا در عمق نشانه توانایی یک فلزیاب در جهت کاوش در تفکیک طلا در شرایط کوناگون زمین میباشد

 این موضوع در رابطه با فلزیاب های دیگر مانند فلزیاب مغناطیسی یا فلزاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع دستگاه مگنت یا یون یاب یا تسلا یا مگنتومترنیز صدق مینماید که باید یک فلز طلا را در عمق زیاد تفکیک نماید تا قدرت انجام عملیات با ثبات در هر نوع صحنه کار از نظر مواد معدنی و منابع صحنه کار باشد که این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها توان تفکیک و تشخیص طلا را در عمق زیاد دارا نمی باشد

فلزیاب انتنی طلا کوچک یا فلزیاب انتنی فلزکوچک را میتواند از دیگر اهداف تشخیص دهد یا از یک هدف طلا با اندازه بزرگ تشخیص دهد که دارای تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد

زیرا با وجود تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X اپراتور فلزیاب یا کاربر فلزیاب میتواند با تغییر عدد این نوع تنظیمات تشخیص فلزیاب انتنی را برای یک هدف کوچک یا بزرگ یا متوسط تغییر دهد و با تغییر عدد سیستم فلزیاب انتنی بر روی اندازه هدف تعیین گردیده از خود واکنش نشان میدهد

درصورتیکه فلزیاب انتنی برای یک هدف کوچک یا طلا کوچک در تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X تعیین گردد سیستم فلزیاب انتنی بر روی یک هدف با اندازه متوسط یا بزرگ پاسخ نمی دهد  

در شعاع زنی اگر هدف کوچک یا طلا کوچک باشد موجب میگردد که سرعت حرکت دسته انتن فلزیاب انتنی کاهش یابد ودر صورتیکه این هدف کوچک در عمق زیاد قرارگرفته باشد زمان تصمیم گیری یا پردازش فلزیاب انتنی کاهش میابد

 

شعاع زن نقطه زن یا فلزیاب شعاع زن و فلزیاب نقطه زن در انواع فلزیاب میتواند مشاهده نمود و شعاع زن که ردیاب به ان نیز میگویند یک فلزیاب الکترونیکی با شرایط طراحی طبق اصول رادار میباشد و شعاع زن در دسته فلزیاب انتنی میباشد که باید با حرکت دسته انتن جهت هدف اصلی یا طلا را نشان دهد زیرا تفکیک در فلزیاب انتنی یا شعاع زن انتنی طبق اصول هم جهتی به انجام میرسد و در رادار طبق عملکرد فرکانس این هم جهتی ایجاد میشود و در فلزیاب انتنی شعاع زن نیز به همین شکل عمل هم جهتی در انتقال انرژی فرکانس بین دسته انتن در شعاع زن به انجام میرسد و سپس در نقطه زن نیز در صورتیکه از نوع فرکانسی باشد این عمل برای مشخص نمودن مرکز هدف اصلی یا طلا شکل میگیرد و فلزیاب انتنی نیز میتواند با تک دسته انتن و جفت دسته انتن شعاع زنی و نقطه زنی نماید و فلزیاب نقطه زن شعاع زن از نوع فوق پیشرفته ان که میتواند از دسته فلزیاب لیزری یا فلزیاب سنسوری یا فلزیاب تصویری باشد و در اصل برترین ان در دنیا میتواند یک فلزیاب انتنی تصویری بصورت مرکب از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد

شعاع زن نقطه زن یا نقطه زن شعاع زن یک فلزیاب انتنی است که میتواند نقطه زنی وشعاع زنی نماید ولی شعاع زنی و نقطه زنی با فلزیاب انتنی مهم میباشد تا اپراتور فلزیاب یا کاربر فلزیاب بتواندموقعیت هدف را تشخیص دهد

اپراتور یا کاربر فلزیاب انتنی یا طلایاب انتنی یا گنج یاب انتنی با اصول مختصات یابی بنابر روش تشخیص زوایا و اضلاع شعاع زنی و نقطه زنی شود تا فلزیاب انتنی بتواند مسیر هدف و محدوده و مرکز و دیواره هدف را تشخیص دهد

فلزیاب انتنی که از نوع ترکیبی باشد دارای یک مدارفلزیاب فوق پیشرفته میباشد که بنابر اصول رادار طراحی گردیده است و این نوع فلزیاب شعاع زن نقطه زن دارای یک فلزیاب انتنی و فلزیاب تصویری و فلزیاب صدا زمینه با هم در یک مدار مشترک میباشد که این نوع فلزیاب را فلزیاب ترکیبی میگویند که توان بالای داشته و قدرت نقطه زنی شعاع زنی را به همراه خود داشته طراحی این نوع فلزیاب در اختیار چند شرکت بزرگ در دنیا میباشد

ولی توجه نمائید که فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO یا فلزیاب TR و ... یا مکنتی یا مگنتومتر یا تسلا یا یون یاب با هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب مغناطیسی را به جای فلزیاب ترکیبی ارائه نمایند نمی تواند یک فلزیاب انتنی از دسته فلزیاب فرکانسی با توان تفکیک عدد VDI در شرایط واقعی باشد و عملکرد فلزیاب فرکانسی با اصول رادار را ندارد

فلزیاب شعاع زن نقطه زن اصل از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد