جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب تصویری لکه رنگ متضاد

فلزیاب تصویری لکه رنگ متضاد برای یک نوع هدف در دو نوع منطقه متفاوت میتواند اشکار نماید و در مناطقی که مواد معدنی ومنابع و الیاژ هدف یا طلا با یکدیگر متضاد باشند و در این وضعیت بیشتر مواقع رنگ و لکه رنگ و اعداد و تصاویرمتضاد یا دو رنگ یا لکه رنگ یا تصاویر به دو شکل مختلف بر روی صفحه نمایشگر ظاهر میگردد.

فلزیاب تصویری بعضی مواقع لکه رنگ با دو رنگ متفاوت از یک هدف یا طلا میتواند بر روی صفحه نمایشگر اشکار نماید و این از خصوصیات فلزیاب تصویری میباشد و اعداد VDI از دو طبقه نزدیک به هم یا حتی مخالف در تنظیمات تفکیک و تشخیص تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC پدید میاید.

فلزیاب تصویری در عملیات عدد VDI یا تصویر گیری از یک هدف یا طلا میتواند دونوع عدد VDI یا  لکه رنگ متفاوت بر روی صفحه نمایشگر اشکار گردد

فلزیاب تصویری فیلتر زمین

فلزیاب تصویری فیلتر زمین را برای تشخیص نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار بایدبه انجام رساند تا توان تفکیک هدف اصلی یا گنج یا طلا را داشته باشد و  فیلتر نمودن برنامه لکه رنگی یا لکه تصویری فلزیاب تصویری برای افزایش توان سیستم فلزیاب تصویری برای مشخص نمودن منابع از دیگر اهداف و هدف اصلی یا انواع فلزات یا طلا کاربرد دارد که به ان ارزیابی صحنه کار یا هدف در فلزیاب تصویری نیز میگویند

فیلتر نمودن اهداف در شکل های مختلف رد فلزیاب تصویری به انجام میرسد و فیلتر با رنگ و تغییر رنگ و افزایش و کاهش رنگ و تغییر در اعداد و طبقات اعداد VDI و دیگر تنظیمات موجود در برنامه نرم افزار فلزیاب تصویری به انجام میرسد تا بتوان هدف اصلی یا طلا یا فلز مورد نظر را تشخیص داده و تفکیک نمود.

رابطه بین تنظیمات فلزیاب تصویری و تنظیمات فیلتر درنرم افزار فلزیاب تصویری که موجب تغییر رنگ  و اعداد میگردد میتواند اپراتور فلزیاب تصویری را در جدا سازی منابع و اهداف یا طلا یا انواع فلزات یاری نماید و رنگ و اعداد اهداف یا طلا در هر منطقه ای با منطقه دیگربه نسبت نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار و الیاژ هدف اصلی یا طلا متفاوت میباشد.

در هر نوع فلزیاب یا فلزیاب تصویری لکه رنگ یا اعداد و تصویر و صدا و حرکت انتن در مناطق الوده واکنش فلزیاب میتواند برای تشخیص اهداف یا طلا واکنش متفاوت داشته یا فلزیاب باید نسبت به همان منطقه تنظیم گردد تا بتواند کیفیت تفکیک را با بالاترین حد مطلوب ارائه نماید و فلزیاب تصویری میتواند رنگی متضاد در مناطق الوده به نسبت در مناطق یکدست بر روی صفحه نمایشگر اشکار نماید.

در فلزیاب تصویری سازه لکه رنگ یا رنگ یا تصاویر و اعداد بنابر شکل و ساختمان الیاژ و عمق هدف یا طلا ونوع مواد معدنی و منابع صحنه کار میتواند برای یک هدف یا طلا در مناطق مختلف متفاوت باشد

در رابطه با صدا و حرکت انتن و  تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X نیز تغییر محدوده یا منطقه که موجب تغییرات در مواد معدنی و منابع صحنه کار میباشد تغییرات در تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا  تارگت ایکس TARGET X یا تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC به نسبت موقعیت ان منطقه باید تغییر نماید تا اپراتور فلزیاب تصویری بتواند هدف مورد نظریا طلا را کاوش نماید.  

 

فلزیاب تصویری زمین

سیستم فلزیاب تصویری زمین را نیز باید بتواند تشخیص داده و ارزیابی نماید تا بتواند هدف اصلی یا طلا را تفکیک نموده یا تشخیص دهد با فلزیاب تصویری در هر محدوده ای که قرار بگیرد فلزیاب تصویری کل ان محدوده را مورد ارزیابی قرار داده و فلزیاب تصویری هر گونه تغییر در ان محیط را بصورت لکه رنگ یا عدد و تصویر اشکار مینماید و اپراتور فلزیاب تصویری با ایجاد تغییرات بصورت ارزیابی در تصویر ارائه گردیده رنگ ها و اعداد را از همدیگر مجزا نماید که به این عمل اپراتور فلزیاب تصویری را فیلتر نیز میگویند

 سیستم فلزیاب تصویری در زمان عملکرد چند نوع تصاویر و اعداد و رنگ و لکه رنگ متعلق به هدف یا صحنه کار بر روی صفحه نمایشگر فلزیاب تصویری اشکارنماید و این ترکیب رنگ متفاوت بر روی صفحه نمایشگر از منابع و مواد معدنی موجود در صحنه کار یا هدف یا طلا میتواند باشد که یکی یا دو تا از این تصاویر و اعداد و رنگ و لکه رنگ میتواند متعلق به هدف اصلی یا طلا میباشد ولی لکه رنگ و اعداد و رنگ و تصاویر از دیگر اهداف و طلا  و منابع نیز بر روی صفحه نمایشگر فلزیاب تصویری میتواند با رنگ و اعداد و لکه رنگ و تصاویر اشکار شده هدف واقعی یا طلا بر روی صفحه نمایشگر  یکسان یا نزدیک به هم باشد

زیر مجموعه ها